Obstarávanie

 

 

dátum názov adresa prílohy
17.5.2022 Výber dodávateľa komplexnej rekonštrukcie BD Skautska 1-4

Výber realizátora komplexnej obnovy bytového domu Skautská 1,2,3,4.

Projektant stavby Ing. Marta Tomková - T.D.LINE

Cenové ponuky zasielať na adresu správcu BYFOS s.r.o. Mudroňová 4, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označeným "NEOTVÁRAŤ - výberové konanie" najneskôr do 22.6.2022

O zaslanie podkladov požiadať na adrese -  beres@byfos.sk alebo 0903 633 857

Skautská 1  
21.11.2019 Obnova bytového domu na ulici Stromová č. 20-22, 040 01 Košice

Výber dodávateľa na:

- zateplenie obvodového plášťa

- sanácia balkónov

- spoločné priestory bytového domu

- výplne otvorov

- hydroizolácia spodnej stavby, okapový chodník

- bleskozvod

- rekonštrukcia stúpačkových rozvodov NN

- vykurovanie

- kanalizácia

- neoprávnený náklad

Termin predloženia ponúk do 10.12. 2019 v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka pre byt. dom Stromová 20,22"